Ubezpieczenie zamiast zabezpieczenia pieniężnego

Prawo zamówień publicznych w jasny sposób określa zasady wnoszenia gwarancji przetargowych oraz gwarancji wnoszonych przy podpisywaniu kontraktu przez wykonawców na rzecz zamawiającego. Takie gwarancje mają między innymi za zadanie ubezpieczyć wykonanie kontraktów, należytego jego wykonanie czy dotrzymanie terminów lub ewentualną naprawę usterek.

Ten rodzaj zabezpieczenia ma upewnić zamawiającego, że umowa zostanie wykonana zgodnie z wszystkimi postanowieniami w niej zawartymi. W swojej idei zabezpieczenia te przypominają wadium wpłacane na etapie przystąpienia do przetargu. Wadium gwarantuje, że zawarte w ofercie ceny i warunki nie ulegną zmianie, a oferent wywiąże się z przedstawionych warunków. Natomiast zabezpieczenie należytego wykonania kontraktu ma pokryć szkody powstałe u zamawiającego w wyniku nieprawidłowego wykonania kontraktu lub niedotrzymania jego warunków.

Zabezpieczenie takie może przybrać różne formy, a wybór formy zależy w tym przypadku od wykonawcy. Zamawiający nie ma prawa stawiania warunków, co do formy zabezpieczenia. Wykonawca w tym zakresie może zdecydować się na wpłatę określonej sumy pieniężnej – z punktu widzenia przedsiębiorców nie jest to najlepsza możliwość, ponieważ wpływa ona negatywnie na płynność finansową firmy. Inną możliwością jest skorzystanie z poręczeń udzielanych przez banki, spółdzielcze kasy oszczędności oraz organów Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Inną formą jest możliwość skorzystania z gwarancji bankowych oraz gwarancji ubezpieczeniowych oferowanych przez banki, towarzystwa ubezpieczeniowe oraz wyspecjalizowane firmy. Szerzej na temat warunków takiej formy zabezpieczenia wykonania umowy można przeczytać tutaj – gwarancje ubezpieczeniowe – http://gwarancjeprzetargowe.pl/zaufali-nam.html

Firmy chętnie w przypadku realizacji zamówień publicznych korzystając z poręczeń i ubezpieczenia należytego wykonania kontraktu ponieważ takie rozwiązania nie odbierają im płynności finansowej, która w prowadzeniu biznesu jest kwestiom niezwykle ważną.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *